Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Warunki świadczenia usług

Jasne i przejrzyste warunki świadczenia usług: postanowienia początkowe, usługa, rejestracja, zobowiązania, opłaty, ochrona danych, prawa autorskie i więcej.

Warunki świadczenia usług

Dla twojej wygody przetłumaczyliśmy nasze Warunki świadczenia usług. Jeżeli jednak pojawią się jakieś nieścisłości, obowiązuje zapis angielskiego oryginału.

1. Postanowienia wstępne

1.1 Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług ("Warunki"). Meta IT s.r.o. to spółka zarejestrowana w Republice Czeskiej z siedzibą w Praha 5 , Skalní 578/26, kod pocztowy 152 00, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Miejski Sąd w Pradze, Sekcja C, 172816, numer NIP 247 69 304, reprezentowana przez Ladislav Ruttkay, dyrektora ("LUSK"), udziela klientom dostępu do platformy rekrutacyjnej pod nazwą Lusk jak również dostępu do powiązanych usług przeznaczonych dla zarejestrowanych użytkowników biznesowych.

1.2 Aplikacja Lusk jest dostępna poprzez witrynę lusk.io ("Witryna Lusk") jak również w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

1.3 Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami. Wymagane jest zaakceptowanie ich przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji Lusk.

2. Usługi

2.1 LUSK umożliwia dostęp do internetowej platformy rekrutacyjnej o nazwie Lusk, która oferuje funkcje i narzędzia ułatwiające proces rekrutacyjny. LUSK tworzy na serwerze wirtualną przestrzeń dla Klienta, pozwalającą Klientowi przechowywać informacje dotyczące swoich kandydatów oraz procesów rekrutacyjnych. LUSK umożliwia Klientowi dostęp do oprogramowania, usług hostingowych na swoich serwerach jak również wsparcia technicznego dla swojej aplikacji (wszystkie razem zwane dalej "Usługami").

2.2 LUSK oświadcza i zapewnia, że Usługi będą świadczone profesjonalnie z dołożeniem wszelkich starań, jednakże w postaci "tak, jak jest" i "w miarę dostępności", wyłączając wszelkie gwarancje jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźne jak i dorozumiane.

2.3 LUSK przekazuje Klientowi, osobiste, niezbywalne i niewyłączne prawo do korzystania z usług zgodnie z niniejszymi warunkami.

3. Organizacja i Rejestracja Użytkownika

3.1 Użytkownik rejestrujący konto organizacji (zwane dalej "Kontem") poprzez formularz rejestracyjny Lusk staje się automatycznie właścicielem organizacji (zwanym dalej "Właścicielem Konta"). Właściciel Konta musi zawrzeć umowę prawną ("Umowa") z LUSK w imieniu danej organizacji. Akceptując niniejsze Warunki świadczenia usług Właściciel Konta przyjmuje do wiadomości w imieniu organizacji ("Klienta"), iż Klient korzystając z Usług będzie zobowiązany do przestrzegania niniejszej Umowy. Właściciel Konta oświadcza i zapewnia, że jest upoważniony do przystąpienia do Umowy w imieniu Klienta.

3.2 Postanowienia niniejszej Umowy z Klientem wchodzą w życie z datą utworzenia Konta przez Właściciela Konta.

3.3 LUSK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia procedur weryfikacyjnych w odniesieniu do wszelkich danych dostarczonych przez Klienta do LUSK. Jeśli LUSK ma uzasadniony powód, że Klient podał podczas rejestracji lub dalszego korzystania z Usług informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne lub też narusza albo może naruszyć warunki niniejszej Umowy, LUSK ma prawo podjąć odpowiednie kroki, łącznie z wypowiedzeniem Umowy z Klientem ze skutkiem natychmiastowym.

3.4 Do dołączenia i współpracy w procesie rekrutacji Klienta w ramach danej Organizacji mogą zostać zaproszeni współpracownicy lub osoby trzecie (zwani wraz z Właścicielem Konta Użytkownikami"). Niniejsze Warunki dotyczą wszystkich Użytkowników.

3.5 LUSK może w dowolnym momencie zażądać sporządzenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodę Klienta na niniejsze Warunki.

4. Obowiązki Klienta

4.1 Klient oświadcza i zapewnia, że on i poszczególni Użytkownicy będą korzystali z Usług wyłącznie w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, w szczególności - bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej, oraz w poszanowaniu przepisów antydyskryminacyjnych.

4.2 Klient ponosi odpowiedzialność za zachowania Użytkowników jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i nieujawnianie swoich haseł, tak żeby nie zostały użyte bez zgody Klienta. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie niniejszych Warunków lub naruszenie prawa lub jakichkolwiek przepisów w ramach używania Konta Klienta. Klient obowiązany jest powiadomić LUSK jeśli ma słuszny powód by podejrzewać nieautoryzowane użycie Konta.

4.3 Klient przyjmuje do wiadomości, że LUSK nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przechowywane na Koncie Klienta ani za jakiekolwiek inne działania związane z komunikacją za pośrednictwem Aplikacji.

4.4 Klient zobowiązuje się do rekompensaty na rzecz LUSK w formie zadośćuczynienia lub zwrotu kosztów wynikłych z naruszenia przez Klienta lub Użytkowników niniejszych Warunków, lub jakichkolwiek praw i przepisów.

5. Opłaty i prowizje

5.1 W zamian za prawo do korzystania z Usług Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty zgodnie z tabelą opłat przedstawioną Klientowi za pośrednictwem Witryny Lusk.

5.2 Opłaty przedstawione za pośrednictwem Witryny Lusk nie zawierają podatku VAT oraz nie podlegają zwrotowi. LUSK doda do całkowitego kosztu na fakturze podatek VAT, Klient zaś zobowiązany jest dokonać pełnej opłaty.

5.3 O ile nie określono inaczej na Witrynie Lusk, wszelkie należności i inne opłaty za Usługi są płatne z góry (zazwyczaj obowiązuje płatność roczna lub miesięczna). Obowiązuje płatność kartą kredytową/debetową lub przelewem po wystawieniu faktury przez LUSK i dostarczeniu jej Klientowi.

5.4 LUSK zobowiązuje się wystawić fakturę VAT za dostarczone Usługi dla Klienta bez zbędnej zwłoki.

5.5 LUSK zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości opłat po uprzednim zawiadomieniu z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie zostanie dostarczone na adres mailowy Właściciela Konta oraz opublikowane w Witrynie Lusk. Właściciel Konta jest odpowiedzialny za upewnienie się, że udostępnia aktualny adres e-mail.

5.6 Usługi zakupione przez Klienta w cenach obowiązujących przed zmianą opłat (patrz punkt 5.5) mogą być w pełni wykorzystane przez Klienta bez dodatkowych opłat na rzecz LUSK. Nowa opłata zacznie obowiązywać dopiero od daty przedłużenia współpracy lub nowego zakupu Usług.

5.7 LUSK zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu Klienta do Usług w przypadku nie dokonania płatności na czas.

5.8 LUSK może zaoferować Klientowi limitowany czasowo bezpłatny dostęp do Usług. Podczas tego okresu próbnego obowiązują niniejsze Warunki. Dostęp do niektórych funkcji zwykle dostępnych dla Klienta może być ograniczony.

6. Ochrona danych osobowych

6.1 Zarówno Klient, jak i LUSK zobowiązują się do przestrzegania wszelkich praw i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych które mogą obowiązywać Klienta, Użytkowników lub firmę LUSK.

6.2 Jako firma zarejestrowana w Republice Czeskiej, LUSK podlega i przestrzega postanowień Czeskiej Ustawy o Ochronie Danych (Czeska Ust. Nr 101/2000 z poprawkami (zwana dalej "Ustawą")) podczas świadczenia usług. Wszystkie dane osobowe wysyłane i przetwarzane na Koncie ("Kandydaci") są przetwarzane przez LUSK jako podmiot przetwarzający dane (jak określono w Ustawie).

6.3 LUSK przetwarza dane Kandydatów tylko i wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi dostępu do tych danych, co ma skutkować oceną przydatności Kandydatów do zatrudnienia, lub w przypadku, kiedy Klient jest agencją pracy, ma umożliwiać porozumienie między agencją a kandydatami w sprawie zatrudnienia. Dane osobowe są udostępniane firmie LUSK przez ręczne wpisanie lub przesyłane okresowo na Konto przez Użytkowników lub samych Kandydatów, jeśli ci ostatni skorzystają z internetowego formularza rekrutacyjnego Witryny Lusk.

6.4 Dane osobowe przetwarzane przez LUSK mogą zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które Użytkownicy mogą dodać na Konto, a także te dodane przez samych Kandydatów. Dane te mogą prowadzić do identyfikacji Kandydatów.

6.5 Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych, Klient może być zobowiązany do poinformowania swoich Kandydatów w kwestiach przetwarzania danych osobowych. Klient jest obowiązany uzyskać zgodę każdego Kandydata na przetwarzanie danych.

6.6 LUSK wykorzystuje dane osobowe tylko i wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową. Klient zobowiązuje się wykorzystywać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i warunkami ustalonymi ze swoimi Kandydatami.

6.7 Zarówno Klient, jak i LUSK zobowiązują się dołożyć wszelkich starań od strony organizacyjnej oraz technicznej, żeby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z prawem i innymi zasadami żeby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych, a także ich utracie lub ujawnieniu.

6.8 W przypadku kiedy Kandydat stwierdzi, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone przez Klienta lub przez LUSK, zgodnie z artykułem 21 Ustawy LUSK dostarczy wyjaśnień i/lub naprawi szkodę. LUSK skontaktuje się w tej sprawie z Klientem. Obie strony zobowiązują się do współpracy w celu spełnienia prośby Kandydata.

7. Ochrona własności intelektualnej

7.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszelkie prawa do własności intelektualnej, udziałów w niej i tytułów własności do niej, w tym patenty, zarejestrowane i niezarejestrowane wzory, znak towarowy, znak usługowy, materiały objęte prawem autorskim, logo, nazwy (w tym marka "Lusk") i/lub inna własność intelektualna lub przemysłowa i know-how wykorzystywane przez LUSK w związku z dostarczaniem Usług wraz z jakimikolwiek zastosowaniami podlegającymi ochronie własności intelektualnej są i pozostaną własnością LUSK.

7.2 Klient zobowiązuje się do niepodejmowania prób poddawania oprogramowania inżynierii wstecznej, dekompilacji lub innych prób uzyskania dostępu do naszego kodu źródłowego (a także oprogramowania lub jego części, plików, modułów, materiałów audiowizualnych i innych materiałów objętych prawem autorskim).

8. Okres trwania umowy

8.1 Niniejsza Umowa pomiędzy firmą LUSK a Klientem zawierana jest na czas nieokreślony.

8.2 Klient może rozwiązać umowę w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym anulując swój plan subskrypcji lub powiadamiając LUSK drogą elektroniczną pod adresem support@lusk.io lub pocztą.

8.3 LUSK może rozwiązać umowę w dowolnym momencie z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, o czym powiadomi drogą elektroniczną Właściciela Właściciela Konta lub Klienta drogą pocztową pod adresem siedziby firmy. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się od daty wysłania informacji o rozwiązaniu umowy do Klienta. W przypadku kiedy Klient opłacił Usługi z góry na okres przekraczający datę rozwiązania umowy, LUSK zwróci Klientowi należność za niewykorzystany opłacony okres.

8.4 LUSK może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, kiedy (i) istnieją uzasadnione podejrzenia, że Klient naruszył Warunki niniejszej Umowy lub naruszył obowiązujące prawo; lub (ii) zaprzestaje świadczenia Usług; lub (iii) Klient nie dokonał płatności za Usługi.

8.5 W przypadku rozwiązania umowy, strony działając w dobrej wierze uregulują istniejące problemy, takie jak migracja danych kandydatów Klienta, jakiekolwiek problemy związane z ochroną danych osobowych, jak również uregulują jakiekolwiek pozostałe zobowiązania finansowe.

9. Obowiązujące prawo i rozstrzyganie sporów

9.1 Niniejsze Warunki i Umowa prawna mają zastosowanie, są interpretowane i podlegają wykładni w zgodzie z przepisami prawa Angielskiego.

9.2 Wszystkie spory i skargi powstające na tle stosowania niniejszej Umowy rozwiązywane będą przez Sąd Arbitrażowy przy czeskiej Izbie Handlowej i Izbie Rolniczej Republiki Czeskiej zgodnie z Procedurami tego Sądu.