Lusk
Menu
CirclesCircleWaves

Podmínky služeb

Férové a transparentní Podmínky služeb: registrace, poplatky, platby, ochrana osobních údajů a další.

Podmínky služeb

Podmínky služeb jsme Vám pro příjemnější čtení přeložili. V případě nesrovnalostí je rozhodující anglická verze. Děkujeme za pochopení.

1. Úvodní ustanovení

1.1 V tomto dokumentu jsou uvedeny podmínky využívání služeb (“Terms”), za kterých Meta IT s.r.o., společnost se sídlem Košinova 19, Brno, 612 00 , Česká republika, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 60026, IČO 283 05 264, zastoupena jednatelem Ladislavem Ruttkayem (dále jen (“LUSK”), poskytuje zákazníkům přístup k náborové platformě nazvané Lusk a souvisejícím službám, které jsou určené registrovaným komerčním subjektům.

1.2 Náborová aplikace Lusk je přístupná z webové stránky na doméně lusk.io (“Web Lusk”) a může být také dostupná z jiných platforem, jako jsou třeba mobilní aplikace.

1.3 Žádáme Vás, abyste se s těmito Podmínkami dobře seznámil/a. Před využíváním náborové platformy nebo souvisejících služeb je třeba tyto Podmínky přijmout.

2. Poskytované služby

2.1 LUSK se zavazuje umožnit Klientovi (jak je definováno níže) přístup k online náborové platformě nazvané Lusk, která nabízí funkce a nástroje k řízení náborového procesu. LUSK vytvoří na svých serverech pro Klienta virtuální prostor, kde může Klient shromažďovat informace týkající se jeho kandidátů a náborového procesu. LUSK poskytne Klientovi přístup k předmětnému software, hostingové služby na svých serverech a podporu pro softwarovou aplikaci (poskytované služby jsou dále v této Smlouvě definovány společně jako “Service”).

2.2 LUSK prohlašuje a zaručuje, že Služba bude poskytována profesionálně a zodpovědně, avšak v kterýkoliv okamžik bude poskytována pouze dle aktuálního stavu a dostupnosti. LUSK v souvislosti se Službou neposkytuje žádné další záruky, ať již přímé či nepřímé.

2.3 LUSK tímto poskytuje Klientovi nepřevoditelné a nevýlučné právo k využívání Služby, a to za předpokladu, že Klient bude dodržovat veškeré podmínky této Smlouvy.

3. Klientský účet a registrace uživatelů

3.1 Uživatel, který vytvoří zákaznický účet (“Účet”) prostřednictvím Lusk online registračního formuláře se stane vlastníkem účtu předmětné organizace („Vlastník účtu“). Vlastník účtu bude požádán, aby jménem předmětné organizace akceptoval právní dohodu s LUSKem („Smlouva“). Akceptací těchto Podmínek v průběhu registračního procesu uzavírá Vlastník účtu jménem předmětné organizace („Klient“) Smlouvu s LUSKem. Vlastník účtu prohlašuje, že je oprávněn takovou Smlouvu jménem Klienta uzavřít.

3.2 Smlouva s Klientem je platná a účinná ode dne, kdy byl Vlastníkem účtu vytvořen Účet.

3.3 LUSK je oprávněn ověřovat veškeré informace poskytnuté Klientem. Pokud se LUSK bude domnívat, že informace poskytnuté Klientem v průběhu registrace nebo během pozdějšího využívání služby jsou neúplné, zavádějící anebo porušují (či mají potenciál porušit) libovolná ustanovení těchto Podmínek nebo jiných právních norem, kterými je LUSK vázán, může LUSK jednostranně přijmout potřebná opatření včetně například ukončení Smlouvy s Klientem.

3.4 Kolegové a další spolupracující osoby mohou být přizvány a získat přístupová práva na příslušný Účet za účelem spolupráce na náborových projektech Klienta (spolu s Vlastníkem účtu dále jen „Uživatelé“). Tyto Podmínky se vztahují na všechny Uživatele.

3.5 LUSK může kdykoliv v budoucnu vyžadovat, aby Klient souhlasil s dalšími dokumenty, které by stvrzovaly Klientovu akceptaci těchto Podmínek.

4. Povinnosti klienta

4.1 Klient prohlašuje a zaručuje, že Klient i jednotliví Uživatelé budou využívat Službu v souladu s touto Smlouvou, zákony a jinými právními předpisy, mimo jiné s ohledem na příslušná pravidla a legislativu týkající se ochrany osobních údajů, pracovního práva a rovných příležitostí.

4.2 Klient je zodpovědný za to, aby jednotliví Uživatelé bezpečně uchovávali svá přístupová hesla tak, aby nemohlo dojít k přístupu na Účet bez vědomí Klienta. Klient je výhradně odpovědný za jakákoliv porušení této Smlouvy, zákonů, nařízení či jiných právních předpisů vyplývajících z využívání Klientova Účtu. Klient je povinen neprodleně informovat LUSK, pokud se domnívá, že mohlo dojít k neautorizovanému přístupu na jeho Účet.

4.3 Klient bere na vědomí, že LUSK nemá žádnou kontrolu nad obsahem ukládaným na Klientském Účtu ani nad jakoukoliv komunikací prostřednictvím platformy a nemůže proto nést za ně odpovědnost.

4.4 Klient je povinen odškodnit LUSK za jakékoliv závazky nebo náklady vzniklé v souvislosti s porušením této Smlouvy, zákonů či jiných právních předpisů, Klientem nebo jeho uživateli v souvislosti s využíváním této Služby.

5. Ceny a platby

5.1 Za právo přístupu ke Službě a jejímu využívání je Klient povinen platit LUSKu poplatky stanovené v ceníku, který je Klientovi poskytnut prostřednictvím Webu LUSK.

5.2 Ceny uvedené na webové stránce LUSKu nezahrnují DPH a zaplacené částky jsou nevratné. LUSK připočte k fakturované částce příslušnou částku DPH a Klient je povinen uhradit celou částku.

5.3 Pokud není uvedeno jinak na webové stránce LUSKu, poplatky za využívání Služby jsou splatné dopředu (zpravidla měsíční nebo roční předplatné) a hradí se buď karetní transakcí nebo bankovním převodem na základě faktury vystavené LUSKem Klientovi.

5.4 V případě úhrady prostřednictvím karetní transakce je LUSK povinen bez zbytečného odkladu zaslat Klientovi fakturu splňující náležitosti podle zákona o DPH.

5.5 LUSK si vyhrazuje právo občas ceny měnit za podmínky, že Klient bude o chystané změně informován alespoň s 30-ti denním předstihem. Takovéto oznámení bude doručeno na emailovou adresu Vlastníka účtu a publikováno na webových stránkách LUSKu. Vlastník účtu je zodpovědný za aktualizaci své kontaktní emailové adresy.

5.6 Služby zakoupené Klientem za ceny platné před zavedením nových cen (dle odstavce 5.5 výše) mohou být Klientem plně využity bez dodatečných plateb LUSKu. Změněné ceny budou uplatněny pouze na nové objednávky nebo obnovování existujícího předplaceného tarifního plánu.

5.7 LUSK si vyhrazuje právo zablokovat Klientovi a jeho Uživatelům přístup ke Službě v případě, že Klient je v prodlení s platbami za Služby.

5.8 LUSK může Klientovi nabídnout možnost vyzkoušet si Službu po omezenou dobu zdarma. Ustanovení této Smlouvy se přiměřeně vztahují i na zkušební období, ale dostupnost některých funkcí může být omezena.

6. Ochrana osobních údajů

6.1 Klient i LUSK se zavazují řídit se pravidly týkajícími se ochrany osobních údajů, která jsou definována příslušnými ustanoveními předmětné legislativy, kterými jsou Klient, jeho Uživatelé nebo LUSK vázáni.

6.2 Na LUSK, jakožto na společnost registrovanou v České republice, se vztahují ustanovení zákona o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., v aktuálním znění (dále jen „Zákon“), a LUSK se jimi řídí v souvislosti s poskytovanou Službou. Osobní údaje osob, která jsou ukládána a zpracovávána na Účtu (dále jen „Uchazeči“) zpracovává LUSK jako zpracovatel osobních údajů (ve smyslu Zákona).

6.3 LUSK zpracovává osobní údaje Uchazečů výhradně proto, aby umožnil Klientovi přístup k těmto údajům za účelem vyhodnocení předpokladů Uchazečů o zaměstnání, nebo za účelem zprostředkování pracovních příležitostí, pokud je Klient personální agenturou. Takto získané osobní údaje jsou LUSKu zpřístupněny ručním zadáním nebo dávkovým importem dat na Účet jednotlivými Uživateli nebo samotnými Uchazeči v případě, že žádají o zaměstnání prostřednictvím přihlašovacího formuláře, který je součástí Lusk platformy.

6.4 Osobní údaje zpracovávané LUSKem mohou zahrnovat následující položky: jméno, emailovou adresu, telefonní číslo a případně další údaje, které jsou na Účet vloženy Uživateli nebo které o sobě poskytnou Uchazeči, a které mohou vést k jejich identifikaci.

6.5 V závislosti na rozhodném právu ohledně zpracovávání osobních údajů může mít Klient povinnost informovat Uchazeče o některých záležitostech souvisejících se zpracováváním osobních dat a/nebo může mít povinnost získat souhlas Uchazečů ke zpracovávání jejich osobních údajů.

6.6 LUSK se zavazuje nevyužívat osobní data k jiným účelům, než jak je stanoveno v této Smlouvě. Klient se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou a v souladu s podmínkami dohodnutými s jeho Uchazeči.

6.7 LUSK i Klient se zavazují přijmout a dodržovat opatření týkající se zaměstnanců a opatření technického a/nebo organizačního charakteru s cílem zabraňovat při zpracovávání osobních údajů neautorizovanému či náhodnému přístupu třetích stran k osobním údajům, jejich změnám, zničení či ztrátám, nebo jejich jakémukoliv dalšímu neautorizovanému zpracovávání či zneužití.

6.8 V případě, že se Uchazeč domnívá, že LUSK nebo Klient nezpracovávají osobní data s ohledem na ochranu Uchazečova soukromí nebo je zpracovávají v rozporu se zákony, a Uchazeč v souladu s §21 Zákona požádá LUSK o vysvětlení nebo nápravu, LUSK je povinen toto oznámit Klientovi a obě strany se zavazují spolupracovat na vyřešení požadavku Uchazeče.

7. Práva k nehmotným statkům

7.1 Klient bere na vědomí, že veškeré vlastnictví k nehmotným statkům, včetně všech patentů, ochranných známek, registrovaného designu, neregistrovaných práv k designu, obchodní značce, logům, jménům (včetně ochranné známky „Lusk“), a/nebo průmyslovému či duševnímu vlastnictví či know-how, která jsou vlastněna nebo využívána LUSKem v souvislosti s poskytovanou Službou, včetně probíhajících registračních řízení na výše uvedené položky a goodwill s tím spojeného, je a zůstává ve výlučném vlastnictví LUSKu.

7.2 Klient nemá právo zpětně sestavit, zkompilovat či jinak zpětně vykonstruovat software spojený s poskytováním Služby ani využívat jednotlivé jeho komponenty, soubory, moduly, audio-vizuální obsah či s ním související materiály.

8. Doba platnosti smlouvy

8.1 Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

8.2 Klient může ukončit Smlouvu kdykoliv s okamžitou platností tak, že zruší předplatné Služby nebo zašle LUSKu výpověď na emailovou adresu support@lusk.io nebo do registrovaného sídla LUSKu.

8.3 LUSK může ukončit tuto Smlouvu kdykoliv s dvouměsíční výpovědní lhůtou tak, že doručí výpověď na emailovou adresu Vlastníka účtu Klienta nebo do registrovaného sídla Klienta. Výpovědní doba začíná běžet ode dne zaslání výpovědi Klientovi. V případě, že Klient má předplacené Služby za období přesahující den ukončení smlouvy, je LUSK povinen vrátit Klientovi příslušnou část předplatného za nevyužité období.

8.4 LUSK je oprávněn ukončit Smlouvu s okamžitou platností, pokud (i) se důvodně domnívá, že Klient jedná v rozporu s touto Smlouvou nebo platnou legislativou, nebo (ii) přestane poskytovat Službu, nebo (iii) Klient je v prodlení s úhradou poplatků za využívání Služeb.

8.5 V případě ukončení smlouvy se strany v dobré víře dohodnou na vypořádání veškerých otevřených záležitostí, jako je migrace Klientových dat, případné probíhající stížnosti týkající se ochrany osobních údajů či finanční závazky, které vůči sobě strany mohou mít.

9. Rozhodné právo a spory

9.1 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem.

9.2 Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy a/nebo s ní související podléhají rozhodnutí českých soudů.